Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is bij Prisma erg belangrijk. Wij zien zien onze ouders/verzorgers als educatief partner ten behoeve van de ontwikkeling van hun kind, daarnaast hebben wij een Medezeggenschapsraad die meedenkt en instemt met de inhoud van schoolbeleid.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over ontwikkelingen binnen het onderwijs en geeft advies over het beleid van de school. Ook behartigen de leden de belangen van kinderen, ouders en personeel én wordt de kwaliteit van het onderwijs bewaakt. De MR bestaat zowel uit ouders als uit leerkrachten en de leden komen acht keer per jaar bij elkaar. De leden worden soms door de directie gevraagd hun mening te geven, maar mogen dit ook op eigen initiatief doen. Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar mrprisma@scopescholen.nl.