Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is bij Prisma erg belangrijk. Binnen de Medezeggenschapsraad heeft u wat meer invloed op de inhoud van schoolbeleid, binnen de Schoolraad kunt u hand-en-spandiensten verrichten die de leerkracht ontlasten. Ook helpt de Schoolraad bij het organiseren van allerlei activiteiten.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over ontwikkelingen binnen het onderwijs en geeft advies over het beleid van de school. Ook behartigen de leden de belangen van kinderen, ouders en personeel én wordt de kwaliteit van het onderwijs bewaakt. De MR bestaat zowel uit ouders als uit leerkrachten en de leden komen acht keer per jaar bij elkaar. De leden worden soms door de directie gevraagd hun mening te geven, maar mogen dit ook op eigen initiatief doen. Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar mrprisma@scopescholen.nl.

Schoolraad

De schoolraad (SR) bestaat uit betrokken ouders die samen met leerkrachten diverse activiteiten organiseren, zoals Sinterklaas, Kerst en het Slotfeest. Ook worden de leden door de directie op de hoogte gehouden van veranderingen binnen het onderwijs en fungeert de SR als klankbord en adviesorgaan. Meer weten? Stuur dan een e-mail naar ouderraadprisma@gmail.com.