Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is bij Prisma erg belangrijk. Wij zien zien onze ouders/verzorgers als educatief partner ten behoeve van de ontwikkeling van hun kind, daarnaast hebben wij een Medezeggenschapsraad die meedenkt en instemt met de inhoud van schoolbeleid.

Samenwerking

Ouders en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van de leerlingen. Prisma vindt het belangrijk dat ouders en school gebruik maken van elkaars deskundigheid en samenwerken, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. 

Om overeenstemming te bereiken over de begeleiding van de leerlingen, is regelmatig en goed contact tussen leerkrachten en ouders noodzakelijk.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over ontwikkelingen binnen het onderwijs en geeft advies over het beleid van de school. Ook behartigen de leden de belangen van kinderen, ouders en personeel én wordt de kwaliteit van het onderwijs bewaakt. De MR bestaat zowel uit ouders als uit leerkrachten en de leden komen acht keer per jaar bij elkaar. De leden worden soms door de directie gevraagd hun mening te geven, maar mogen dit ook op eigen initiatief doen. Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar mrprisma@scopescholen.nl.

Om op de hoogte te blijven van wat besproken wordt binnen de MR, zijn hier de jaarverslagen en notulen te vinden.

Notulen mei 2024

Jaarverslag 2022-2023