Skip to main content

Leerlingenzorg

De leerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en wordt hierbij ondersteund door de intern begeleiders. Voor elk kind wordt een ontwikkelingsperspectief (OP) opgesteld. Vanzelfsprekend wordt dit afgestemd met de ouders. Drie keer per jaar is er een voortgangsgesprek met de ouders. Hierin wordt het OP besproken, de individuele doelen en de ontwikkeling hierop van het kind.

We volgen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind en leggen dit vast in het leerlingvolgsysteem. De opbrengsten worden jaarlijks geanalyseerd en gebruikt om het onderwijs te kunnen ontwikkelen en verbeteren. 

 

Extra ondersteuning

Op Prisma SO werken twee intern begeleiders die zich richten op onderwijskwaliteit in de groepen en uitvoering geven aan de leerlingzorg. Daarnaast is er een gedragswetenschapper die op basis van een hulpvraag betrokken kan worden ter advisering, observatie of diagnostiek.

Ook wordt samengewerkt met logopedisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten die onder schooltijd kinderen kunnen behandelen. Prisma werkt tevens samen met KDC Prisma, Go! voor jeugd, Stichting Mee, VSO en SBO en steunpunt autisme. Prisma is aangesloten bij de Verwijsindex, zodat we optimaal kunnen samenwerken met alle instanties en personen die betrokken zijn bij uw kind. Ten slotte wordt de landelijke meldcode gebruikt als richtlijn wanneer er zorgen zijn om de veiligheid van uw kind.