Skip to main content

Waar staan wij voor

Bij Prisma hebben wij een gezamenlijke Missie en Visie die wij uitdragen in het onderwijs aan onze leerlingen.

Onze Missie

Prisma biedt leerlingen een veilige, uitdagende en optimale leeromgeving. Samen met leerlingen en ouders worden de mogelijkheden van de leerling en de keuzes in het aanbod besproken. Prisma biedt een veilig pedagogisch klimaat, waarin leerlingen de kans krijgen zich te ontplooien. Hierbij staan de volgende kernwaarden centraal:

  • Relatie: leerlingen leren omgaan met elkaar en leerkrachten.
  • Competentie: de leerling ervaart wat hij kan.
  • Autonomie: leerlingen leren en ervaren dat ze zelf invloed hebben op wat er gebeurt.

Prisma streeft ernaar dat iedere leerling bij het verlaten van de school zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Hierbij denken we aan passend vervolgonderwijs, een zinvolle dagbesteding of werk.

Onze visie

Leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij is geen eenvoudige opgave, immers de maatschappij is in ontwikkeling en dit heeft invloed op de leerlingen van Prisma. Wij vragen ons voortdurend af of ons onderwijs voldoende aansluit bij deze opgave. Dit betekent dat ook Prisma volop in beweging is. Wij vinden het belangrijk dat onze school midden in de maatschappij staat, we halen de buitenwereld naar binnen en brengen onze binnenwereld naar buiten om zo voor de leerling betekenisvolle oefensituaties te creëren waarmee zij samenlevingswijs kunnen worden. Burgerschap en werknemersvaardigheden zijn speerpunten wat betreft het onderwijsaanbod van 4 tot 18 jaar. We realiseren ons dat er verschil zit in het onderwijsaanbod op het SO en het aanbod op het VSO, we maken gebruik van deze verschillen en zorgen voor een doorgaande lijn. We werken van een meer theoretisch gericht onderwijsaanbod naar een praktisch gericht onderwijsaanbod zodat iedere leerling op de juiste (werk)plek terechtkomt. 

We merken dat er een groep leerlingen is voor wie het aangepaste onderwijsaanbod van Prisma te complex is. Het gaat dan om leerlingen die gebaat zijn bij een combinatie van onderwijs en zorg. Prisma heeft op dit moment een groepsgericht onderwijsaanbod, maar heeft de ambitie om ook voor deze groep leerlingen een aanbod te ontwikkelen waarbij nauw samengewerkt wordt met één of meerdere zorgaanbieders. Dit omdat we vinden dat ieder kind, dat past binnen de doelgroep van Prisma, onderwijs zou moeten krijgen.

 

Interesse?

Meld je aan voor een rondleiding op school.

Aanmelden