Skip to main content

Kennismaken met Prisma

U bent altijd welkom voor een rondleiding op school. Tijdens deze rondleiding maken we kennis met elkaar, komt u meer over de school te weten en spreken we elkaar over het speciaal onderwijs als mogelijke onderwijsvorm voor uw kind.

Wachtlijst

Klik hier voor laatste informatie omtrent plaatsing VSO 

Klik hier voor laatste informatie omtrent plaatsing SO  

 

Op Prisma wordt gewerkt met een wachtlijst  indien een groep of locatie vol is. Per groep en per locatie wordt door de Commissie van Begeleiding jaarlijks bepaald hoeveel leerlingen geplaatst kunnen worden. Voor actuele plaatsingsmogelijkheden verwijzen we naar de website.

Hierbij gelden de volgende kaders:

SO: In het gebouw kunnen maximaal 8 groepen gehuisvest worden. Het SO hanteert voor de aanvangsgroepen een groepsgrootte van 10-12 leerlingen en voor de overige groepen 12-14 leerlingen. Of een groep 14 leerlingen kan plaatsen is mede afhankelijk van de verschillende ondersteuningsbehoeften en de dynamiek in de groep. 

VSO: In het gebouw kunnen maximaal 7 groepen gehuisvest worden. Er wordt een groepsgrootte van 12-14 leerlingen gehanteerd. De Intensiefgroep heeft, gezien de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, 8 - 10 leerlingen. (Er is ruimte in het gebouw voor 1 Intensiefgroep) Ook hier geldt dat de maximale groepsgrootte afhankelijk is van ondersteuningsbehoeften en de dynamiek in de betreffende groep.

POOL: Op dit moment bieden we onderwijs aan leerlingen die parttime naar school komen met de insteek dat ze volledig ingroeien in de klas. Beschikbare plaatsen voor POOL leerlingen zijn afhankelijk van de ingroeimogelijkheden voor in de groep. 

Als u geïnteresseerd bent in een plaats op Prisma voor uw kind en Prisma heeft geen plek dan wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst, de datum waarop u uw interesse kenbaar heeft gemaakt bepaalt de plaats op deze lijst. Zodra er ruimte ontstaat zullen we contact opnemen met de eerstvolgende op de lijst en samen bekijken of het onderzoek opgestart kan worden richting een eventuele plaatsing. Hierbij zullen we de volgende vragen aflopen.

·  Heeft u nog interesse in een plek op Prisma?

·  Is het samenwerkingsverband al betrokken bij de leerling?

·  Heeft de leerling al een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs?

·  Staat uw kind bij meerdere scholen ingeschreven?

Vaste instroommomenten

Tijdens het schooljaar zijn er in principe 3 vaste instroommomenten voor nieuwe leerlingen, na de zomervakantie, na de kerstvakantie en na de meivakantie. Als de aanmelding een leerling betreft die thuis zit of als er sprake is van verhuizing, worden er mogelijk andere afspraken gemaakt in verband met leerplicht. 

Procedure van aanmelding

Als tijdens de rondleiding blijkt dat Prisma een passende school is, krijgt u een aanmeldformulier. We nemen na ontvangst van het aanmeldformulier altijd eerst contact op met de aanleverende instelling/school. In de eerstvolgende vergadering van de Commissie van Begeleiding wordt de aangemelde leerling besproken en wordt er een besluit genomen over wel of niet inschrijven. De Commissie van Begeleiding beoordeelt of Prisma aan de onderwijsbehoefte van het aangemelde kind kan voldoen. Dit gebeurt op basis van het schoolondersteuningsprofiel. Dit besluit zal na de vergadering aan ouders worden doorgegeven. Bij een positief besluit over de mogelijkheid tot inschrijving wordt de toeleverende school verplicht het dossier compleet te maken. Hiermee kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Speciaal onderwijs worden aangevraagd.

Naast een passende Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is een geldig intelligentieonderzoek een voorwaarde voor starten op Prisma. Op basis van het doelgroepenmodel wordt bepaald of Prisma een passend onderwijsaanbod kan verzorgen. 

Als een leerling door een school of instantie wordt aangemeld, vraagt de verwijzende school / instantie de TLV aan.

Vragen?

Voor meer vragen rondom aanmelding verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband SO. www.swvrijnstreek.nl/

Voor meer vragen rondom aanmelding verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband VSO: https://www.swv-vo-mhr.nl/

Ook kunt u contact opnemen:

Afdeling SO: met de teamleider of intern begeleiders op 0172-474026 of mailen naar prisma-admin@youscope.nl

Afdeling VSO: met de teamleider of intern begeleiders op 0172-748180 of mailen naar prismavso@scopescholen.nl 

 

 

Afspraak maken SO?

Mail teamleider Yvonne Vink voor een rondleiding yvi@scopescholen.nl

Afspraak maken VSO?

Mail teamleider Brenda Schouls voor een rondleiding bss@scopescholen.nl