Skip to main content

Kennismaken met Prisma

U bent altijd welkom voor een rondleiding op school. Tijdens deze rondleiding maken we kennis met elkaar, komt u meer over de school te weten en spreken we elkaar over het speciaal onderwijs als mogelijke onderwijsvorm voor uw kind.

Sfeer proeven

U kunt een afspraak voor een rondleiding maken met de Intern Begeleiders van de school. De rondleidingen vinden plaats met andere geïnteresseerde ouders. Rondleidingen vinden dus meestal groepsgewijs plaats. Tijdens de rondleiding krijgt u alles van de school te zien. Na een introductie lopen we het gebouw rond en kijken we in de groepen en werkruimtes. Als blijkt dat Prisma een passende school kan zijn, wordt er een individuele afspraak met u gemaakt.

Vaste instroommomenten

Tijdens het schooljaar zijn er in principe 3 vaste instroommomenten voor nieuwe leerlingen, na de zomervakantie, na de kerstvakantie en na de meivakantie. Als de aanmelding een leerling betreft die thuis zit of als er sprake is van verhuizing, worden er mogelijk andere afspraken gemaakt in verband met leerplicht. 

Procedure van aanmelding

Als tijdens de rondleiding blijkt dat Prisma een passende school is, krijgt u een aanmeldformulier. We nemen na ontvangst van het aanmeldformulier altijd eerst contact op met de aanleverende instelling/school. In de eerstvolgende vergadering van de Commissie van Begeleiding wordt de aangemelde leerling besproken en wordt er een besluit genomen over wel of niet inschrijven. De Commissie van Begeleiding beoordeelt of Prisma SO aan de onderwijsbehoefte van het aangemelde kind kan voldoen. Dit gebeurt op basis van het schoolondersteuningsprofiel. Dit besluit zal na de vergadering aan ouders worden doorgegeven. Bij een positief besluit over de mogelijkheid tot inschrijving wordt de toeleverende school verplicht het dossier compleet te maken. Hiermee kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Speciaal onderwijs worden aangevraagd.

Naast een passende Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is een geldig intelligentieonderzoek een voorwaarde voor starten op Prisma SO. Op basis van het doelgroepenmodel wordt bepaald of Prisma SO een passend onderwijsaanbod kan verzorgen. 

Als een leerling door een school of instantie wordt aangemeld, vraagt de verwijzende school / instantie de TLV aan.

Zie bijgaand schema voor een helder overzicht van onze procedure voor aanmelden op onze SO-afdeling: Aanmeldprocedure Prisma SO

En voor de VSO-afdeling: Aanmeldprocedure Prisma VSO

Vragen?

Voor meer vragen rondom aanmelding verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband. www.swvrijnstreek.nl/

Ook kunt u contact opnemen:
Afdeling SO: met de teamleider of intern begeleiders op 0172-474026 of mailen naar prisma-admin@youscope.nl
Afdeling VSO: met de teamleider of intern begeleiders op 0172-748180 of mailen naar prismavso@scopescholen.nl 

 

 

Afspraak maken SO?

Mail teamleider Yvonne Vink voor een rondleiding yvi@scopescholen.nl

Afspraak maken VSO?

Mail teamleider Brenda Schouls voor een rondleiding bss@scopescholen.nl