Skip to main content

Waar staan wij voor

Bij prisma hebben wij een gezamenlijke Missie en Visie die wij uitdragen in het onderwijs aan onze leerlingen. Wij zijn daar trots op!

Onze Missie

Prisma biedt leerlingen een veilige, uitdagende en optimale leeromgeving. Het personeel overlegt met leerlingen en ouders over de mogelijkheden voor de leerling en keuzes in het aanbod. Het personeel houdt hierbij rekening met de uitstroommogelijkheden van de leerling.

Via deze film kan u alvast een indruk krijgen van de school.

Doelen bij het overleg over het onderwijsaanbod zijn:

•  Uitbouwen waar de leerling goed in is.

•  Opbouwen wat de leerling nog kan leren.

•  Compenseren wat de leerling niet kan.

Prisma streeft ernaar dat iedere leerling bij het verlaten van de school:

•  Zinvolle dagbesteding of werk heeft.

•  Zo zelfstandig mogelijk kan wonen.

•  Lid is van een (aangepaste) vereniging of sportclub, of een hobby heeft.

Onze visie

… op de toekomst van onze leerlingen:

•  Prisma bereidt leerlingen voor op een plek in de maatschappij, waarin zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

… op onderwijs:

•  Het onderwijs daagt leerlingen uit om te presteren in overeenstemming met hun mogelijkheden.

•  Het onderwijs richt zich op een brede ontwikkeling van de leerlingen.

•  Het onderwijs is op maat, realistisch en ontwikkelingsgericht.

… op pedagogisch klimaat:

•  Prisma biedt een veilig pedagogisch klimaat, waarin leerlingen de kans krijgen zich te ontplooien. Hierbij staan de volgende -kernwoorden centraal:

•   Competentie: de leerling ervaart wat hij kan.

•   Relatie: leerlingen leren omgaan met elkaar en met leerkrachten.

•   Autonomie: leerlingen leren en ervaren dat ze zelf invloed -hebben op wat er gebeurt.

•  Het personeel benadert de leerlingen als volwaardige individuen, uitgaande van hun mogelijkheden en met respect voor hun -beperking.

•  De school is een veilige school voor leerlingen en voor medewerkers.

•  De school biedt een plezierig werkklimaat voor leerlingen en medewerkers.

… op de school als organisatie:

•  De school wordt gekenmerkt door een goede organisatie met -duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

•  Management en medewerkers tonen wederzijdse waardering en betrokkenheid.

•  De school is een lerende school: er is sprake van persoonlijk -meesterschap, teamleren en een gemeenschappelijke visie.

•  De school werkt actief samen met andere maatschappelijke instellingen.

Interesse?

Meld je aan voor een rondleiding op school.

Aanmelden