agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
leerlingenzorg

De leerkracht is eerstverantwoordelijke voor de leerlingenzorg, onder begeleiding van de IB-er en onder eindverantwoordelijkheid van de Commissie van Begeleiding (CvB). Een aantal belangrijke -uitgangspunten en momenten in onze leerlingenzorg:

Voor nieuwe leerlingen stelt de leerkracht binnen vier weken een ontwikkelingsperspectief op. De leerkracht bespreekt dit met de ouders.

Minimaal twee keer per jaar observeert de IB-er in de groepen. Na de observatie vindt de groepsbespreking plaats. Hierbij zijn in ieder geval de leerkracht en IB-er aanwezig.

Minimaal één keer per schooljaar evalueert de IB-er met de -leerkracht het OPP. Ouders krijgen op de ouderavonden de -gelegenheid om aanvullingen te geven op het OPP.

Minimaal twee keer per jaar voert de leerkracht een voortgangsgesprek met de ouders.

Middels verschillende testen en toetsen wordt zowel de cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gevolgd, dit legt de leerkracht vast in het leerlingvolgsysteem.

De voortgang van de leerling wordt op verschillende momenten in het schooljaar vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Aan het einde van ieder schooljaar stelt de CvB het leerrendement van alle leerlingen vast. De resultaten op schoolniveau worden vergeleken met de doelen zoals opgesteld door Prisma SO, zodat er conclusie getrokken kunnen worden ter verbetering van de inrichting van het onderwijs.

 

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders