agenda

Er zijn geen naderende evenementen.
aanmelden

Kennismaken met Prisma als school voor uw kind.

U bent altijd welkom voor een rondleiding op school. Tijdens deze rondleiding maken we kennis met elkaar, komt u meer over de school te weten en spreken we elkaar over het speciaal onderwijs als mogelijke onderwijsvorm voor uw kind. U kunt een afspraak voor een rondleiding maken met de Intern Begeleiders van de school. De rondleidingen vinden plaats met andere geïnteresseerde ouders. Rondleidingen vinden dus meestal groepsgewijs plaats. Als blijkt dat Prisma een passende school kan zijn, wordt er een individuele afspraak met u gemaakt.

Via onderstaande film krijgt u alvast een indruk van de school.

Vaste instroommomenten

Tijdens het schooljaar zijn er in principe 3 vaste instroommomenten voor nieuwe leerlingen, na de zomervakantie, na de kerstvakantie en na de meivakantie. Als de aanmelding een leerling betreft die thuis zit of als er sprake is van verhuizing, worden er mogelijk andere afspraken gemaakt in verband met leerplicht. 

Procedure van aanmelding

Als tijdens de rondleiding blijkt dat Prisma een passende school is, krijgt u een aanmeldformulier. We nemen na ontvangst van het aanmeldformulier altijd eerst contact op met de aanleverende instelling/school. In de eerstvolgende vergadering van de Commissie van Begeleiding wordt de aangemelde leerling besproken en wordt er een besluit genomen over wel of niet inschrijven. De Commissie van Begeleiding beoordeelt of Prisma SO aan de onderwijsbehoefte van het aangemelde kind kan voldoen. Dit gebeurt op basis van het schoolondersteuningsprofiel. Dit besluit zal na de vergadering aan ouders worden doorgegeven. Bij een positief besluit over de mogelijkheid tot inschrijving wordt de toeleverende school verplicht het dossier compleet te maken. Hiermee kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Speciaal onderwijs worden aangevraagd.

Naast een passende Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is een geldig intelligentieonderzoek een voorwaarde voor starten op Prisma SO. Op basis van het doelgroepenmodel wordt bepaald of Prisma SO een passend onderwijsaanbod kan verzorgen. 

Als een leerling door een school of instantie wordt aangemeld, vraagt de verwijzende school / instantie de TLV aan.

Zie bijgaand schema voor een helder overzicht van onze procedure: Aanmeldprocedure Prisma SO_2020

Vragen?

Voor meer vragen rondom aanmelding verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband. //www.swvrijnstreek.nl/

Ook kunt u contact opnemen met de teamleider of intern begeleiders op 0172-474026 of mailen naar prisma-admin@youscope.nl.

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders